ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Érvényes 2019. április 1-től

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

A jelen adatvédelmi tájékozató célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatosan tájékoztassa partnereit (továbbiakban adatszolgáltató), adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről, a hatályos Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (továbbiakban GDRP), valamint az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényeknek (továbbiakban: Infotv.) megfelelően.

2. Az adatkezelő adatai

A www.gyogyitolegzes.hu weboldal üzemeltetője, az Adatkezelési tájékoztató kiadója és egyben Adatkezelője (továbbiakban Adatkezelő):

Név: Molnár Erika e.v.
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Dobó István u. 13.
Nyilvántartási szám: 44534494
Adószám: 67255094-1-33
Telefonszám: 06 70 507 5025
Email cím: info@gyogyitolegzes.hu
Amennyiben kérdése, problémája lenne jelen közleményünkkel vagy személye adatainak kezelésével kapcsolatban, a fenti email címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

3. A személyes adatok kezelésének elvei

Az Adatszolgáltató személyes adatainak biztonságos és jogszerű kezeléséért az Adatkezelő vállal felelősséget. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a törvénynek megfelelően gyűjti.

A személyes adatokat az Adatkezelő az Adatszolgáltató személyes hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja és kezeli. Adatkezelés célja: hírlevél küldése, események szervezése, tanfolyamokon való részvétel, személyes konzultáción való részvétel, számla kibocsájtása.Az Adatkezelő vállalja, hogy a személyes adatokat harmadik személynek semmiféle körülmények között nem adja ki.

Az adatok megadásával az Adatszolgáltató szavatolja, hogy a megadott adatok pontosak és teljesek, a személyes adatok pontosságáért az azt megadó személy tartozik felelősséggel. Felhívjuk az Adatszolgáltató figyelmét, hogy amennyiben nem saját adataikat adják meg, az Adatkezelő kötelessége az érintett személyes hozzájárulásának megszerzése.

A 18. életévet be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése, csak akkor és olyan mértékben kezelendő, ha a hozzájárulást a gyermek szülője, vagy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy adta meg, illetve engedélyezte.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson, önkéntes feliratkozáson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Az adatokat a felhasználó leiratkozásáig tároljuk.A hírlevélre való feliratkozással az adatszolgáltató kijelenti, hogy e-mail címét azért adta meg, hogy azon az oktatással kapcsolatos információkat, hírleveleket kapjon.

4. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, kijelenti, hogy az adatokat a legbiztonságosabban tárolja. Az adattárolás módja: elektronikus és papíralapú.A rögzített személyes adatokat csak biztonságos szerveren, jelszóval védett adatbázisban tárolja.

A hírlevél szolgáltató IP címe: https://sender.net. Az Adatkezelő a Sender szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlap tárhely szolgáltatója: https://tarhely.eu 
Üzemeltető neve: Tárhely Eu. Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószáma: 14571332-2-42
Postacíme: 1538 Budapest, Pf. 510
A beérkező e-mail üzeneteket, honlapra és a jógaórákra való regisztrációt az automatikus adatfeldolgozás során https titkosítású levelező szerveren továbbítjuk.
A Tárhely Eu. Szolgáltató Kft GDPR megfeleléséről, adatvédelméről a részletek itt olvashatók: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

A papír alapon rögzített személyes adatokat az Adatkezelő viszi fel a szerverre, míg az online regisztráció során rögzített adatok nem nyilvános kommunikációs hálózaton keresztül kerülnek a szerverre.Az Adatkezelő a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a székhelyén elzárva tárolja. A Ptk. Szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben időtartam is lehet. Az 5 éven túli Adatlapok/Kérdőívek megsemmisítésre kerülnek.

5. A kezelt személyes adatok köre

5.1. Személyes konzultáció, kezelésen való részvétel során megadandó személyes adatok:

• Név (kötelezően megadandó)

• Email cím (kötelezően megadandó)

• Telefonszám (kötelezően megadandó)

• Számlázási cím (kötelezően megadandó)

• Születési dátum (opcionálisan megadható)

• Egészségügyi állapot (kötelezően megadandó)

5.2. Légzés tanfolyamokra, előadásokra, workshopokra való bejelentkezéshez megadandó adatok:

• Név (kötelezően megadandó)

• Email cím (kötelezően megadandó)

• Telefonszám (kötelezően megadandó)

• Számlázási cím (kötelezően megadandó)

• Egészségügyi állapot (opcionálisan megadandó)

5.3. Hírlevélre való feliratkozáskor rögzítendő személyes adatok:

• Név (kötelezően megadandó)

• Email cím (kötelezően megadandó)

Az online regisztrációs adatbázis a fentieken kívül tartalmazza az Adatszolgáltató nyilatkozatát Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató elolvasásáról és elfogadásáról.

6. Milyen célból gyűjti a személyes adatokat az Adatkezelő

Az Adatkezelő a foglalkozások, előadások szervezése, lebonyolítása, valamint tanfolyamok, táborok szervezése, hírlevél küldés és számlázási tevékenység miatt rögzíti a látogatók személyes adatait.

7. Az Adatszolgáltatók jogai és jogorvoslati lehetőségei

7.1 A tájékoztatás a hozzáférés joga: az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen és kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.

7.2 Helyesbítés joga: Az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatszolgáltató ezen felül saját maga is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Adatkezelő jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

7.3. Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog:Az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A személyes adatok törlését az Adatszolgáltató e-mail-ben kezdeményezheti. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fenn állnak törli az adatokat.

Az Adatszolgáltató személyesen is törölheti megadott adatait minden hírlevél alján található Leiratkozás a Hírlevélről fülre kattintva.Az Adatszolgáltató alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére adatai törlésre kerüljenek:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Adatszolgáltatót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Amennyiben személyes adatok törlését kéri, az Adatkezelőnek joga van a további szolgáltatás megtagadásához, mivel az adatok megadása a tanfolyamokon, táborokba való jelentkezés, a konzultációkon való részvétel, a számlázás előfeltételei.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Adatszolgáltató kérheti adatainak korlátozását, ha az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:

• az Adatszolgáltató vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

• az adatkezelés jogellenes, és az Adatszolgáltató ellenzi az adatok törlését,

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Adatszolgáltató igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• az Adatszolgáltató tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Adatszolgáltató jogos indokaival szemben.

7.5 Adathordozáshoz való jog: Az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.6 Tiltakozáshoz való jog:Az Adatszolgáltató tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés:

– közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

– az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

– közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,

– tudományos vagy statisztikai célból történik.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Adatszolgáltató érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Adatszolgáltatót 30 napon belül tájékoztatja.

7.7 Jogorvoslathoz való jog: Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: 06 1 3911400

Fax: 0613911410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://www.naih.hu

8. A Weboldal használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

8.1 Cookie-k (Sütik)

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek, több célra is felhasználhatók:

• információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,

• megjegyzik a látogató egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

• megkönnyítik a weboldal használatát,

• felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához,

• minőségi felhasználói élményt nyújtanak.

8.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalakat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. A munkamenet (session) sütik technikailag elengedhetetlenek, nélkülük az oldal nem működne funkcionálisan. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, tehát az adatkezelés csak egy látogatásra korlátozódik, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az Adatkezelő főként az ún. session cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak.

8.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

A Weboldal a következő sütiket használja:

A https://gyogyitolegzes.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics és a Facebook mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.

A Google Analytics sütikről itt tudhat meg többet:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Facebook remarketing követőkód használatával a weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók melyik aloldalakat keresték fel a weboldalon. Ezen sütik a lejáratukig láthatóak a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak addig, amíg a látogató nem törli őket. A Facebook sütik tájékoztatója itt nézhető meg:

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

8.4 Sütik engedélyezése és tiltása

A https://gyogyitolegzes.hu weboldalra való belépéssel, ha ezt az Adatszolgáltató által használt böngésző beállítások engedik, vagy az Adatszolgáltató az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, hogy a weboldal automatikusan elmenthet információkat a látogató számítógépéről, illetve a böngészésre használt egyéb eszközéről (táblagép, okos telefon, stb.), illetve azon e célból ún. „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy a látogatás alatt használt „sütiket” (cookie) a merevlemezre ne mentse el, azonban azt érdemes tudni, csak a „sütik” (cookies) használatával használhatja ki, és élvezheti teljes mértékben a látogató a weboldal egyes funkcióit. Ezért az Adatkezelő azt javasolja, hogy a „sütiket” a látogató hagyja bekapcsolva.A Sütik megtekintése és törlése általában a web böngésző beállítások funkcióját választva bármikor lehetséges. Az látogató böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát.

8.5 Sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa, és tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a www. aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Látogatásával elfogadja a cookiekra vonatkozó szabályzatunkra, akkor, amikor belép a honlapra bármilyen eszközzel. Fenntartjuk a jogot, hogy a cookie szabályzat időről időre változzon. Az ilyen változások akkor lépnek hatályba, amint közzétételre kerülnek.

Az alábbi oldalakon információt talál arról, hogy hogyan kapcsolahatja ki a sütiket, ha mégis úgy dönt:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647

Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html

Firefox: https://www.mozilla.org/hu/privacy/websites/

Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Ne halogass tovább!

Ha szeretnél tartalmas leírásokat, cikkeket, információkat olvasni a légzésterápiával kapcsolatban, tájékoztatást kapni a programokról, eseményekről, akkor iratkozz fel Hírlevelemre!

Feliratkozás

* kötelező kitölteni

Hozzájárulok ahhoz, hogy a gyogyitolegzes.hu marketing célú hírleveleket küldjön a megadott e-mail címre.


A gyogyitolegzes.huhírleveleiről bármikor leiratkozhat, az elektronikus üzenetek láblécében található leiratkozom gombra való kattintással. Az Ön adatait a tőlünk elvárható gondossággal kezeljük, másnak nem adjuk át. Probléma esetén írjon nekünk az info@gyogyitolegzes.hu címre.